Opslag gevaarlijke stoffen Tankstations & Wasbedrijven

Risicobeschrijving

De opslag van gevaarlijke stoffen, zowel bovengronds als ondergronds, ligt geheel vast in het Activiteitenbesluit en PGS-bladen. Belangrijk is dat men maatregelen treft om te voorkomen dat bij lekkage de gevaarlijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen. Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekt of gemorst product niet uit de voorziening kunnen stromen. Producten voor de verkoop als motorolie en ruitensproeiervloeistof dienen in het magazijn in lekbakken te worden opgeslagen.

De vereiste opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en er mogen zich geen openingen bevinden die rechtstreeks in verbinding staan met de riolering. De opvangcapaciteit moet tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakking zijn. Tevens moet de opvangcapaciteit ten minste 10% zijn van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

Voorbeeld 1:

De volgende vaten zijn aanwezig: 1 vat met 100 liter, 4 vaten met 75 liter en 2 vaten met 50 liter. Gezamenlijk betekent dit een opslag van 500 liter.

 • 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid = 110% x 100 liter = 110 liter
 • 10% zijn van de inhoud van alle opgeslagen stoffen = 10% van 500 liter = 50 liter

De grootste waarde telt, dus de opvangcapaciteit moet 110 liter bedragen.

Voorbeeld 2:

De volgende vaten zijn aanwezig: 1 vat met 30 liter, 20 vaten met 25 liter. Gezamenlijk betekent dit een opslag van 530 liter.

 • 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid = 110% x 30 liter = 33 liter
 • 10% zijn van de inhoud van alle opgeslagen stoffen = 10% van 530 liter = 53 liter

De grootste waarde telt, dus de opvangcapaciteit moet 53 liter bedragen.

Als het gaat om opslag in het tankstation, en wel in de shop, het magazijn en op het buitenterrein, komt vooral de brandgevaarlijke ruitensproeiervloeistof voor. Uit de regelgeving voor de opslag van deze stof blijkt het volgende:

 • Minder dan 50 liter aanwezig in het magazijn: Brandgevaarlijke stoffen opslaan boven een lekbak die 100% van het product kan opvangen, bovendien moet sprake zijn van gedegen opslag en mag het product niet op de grond staan.
 • Meer dan 50 liter aanwezig in het magazijn: Brandgevaarlijke stoffen moet opgeslagen worden in een veiligheidskast.
 • Minder dan 300 liter ruitensproeiervloeistof (vlampunt kleiner dan 40°C) aanwezig in de verkoopruimte: geen lekbak verplicht.
 • Tussen de 300 en 800 liter ruitensproeiervloeistof (vlampunt kleiner dan 40°C) aanwezig in de verkoopruimte: lekbak verplicht.
 • Ruitensproeiervloeistof die op het buitenterrein is opgeslagen moet tegen alle weersomstandigheden bestand zijn en de verpakkingen mogen niet groter zijn dan maximaal 5 liter.


Klik hier voor meer informatie over brandstoffen.

 

Praktische oplossingen beschrijving

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie gevolgd te worden. Dat betekent het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie. Opslag is per definitie een hulpmiddel, en geen risico. Wel moet de wijze van opslag dusdanig zijn dat er geen sprake is van risico/gevaar. Vandaar dat er alleen ingegaan wordt op punt 2 uit de arbeidshygiënische strategie: hulpmiddelen gebruiken. Voor een veilige opslag is het wel van belang dat men weet hoe men de gevaarlijke stoffen moet opslaan, en welke maatregelen men moet treffen in geval van lekkage.

 1. De bron van het probleem weg nemen: niet van toepassing ;
 2. Hulpmiddelen gebruiken: zoals gebruik van lekbakken en veiligheidskasten;
 3. Organisatorische oplossingen: instructie werknemers in omgaan met gevaarlijke stoffen;
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm): gebruik bij lekkage en/of gemorst product pbm’s, zoals handschoenen.

 

Oplossingen tabel

De diverse oplossingen in de tabel zijn ingedeeld volgens de arbeidshygiënische strategie. Zoals gezegd heeft aanpak aan de bron (linker kolom) de voorkeur boven oplossingen van lagere orde (kolommen ernaast). Binnen elke kolom zijn de oplossingen gerangschikt naar effectiviteit, dat wil zeggen de mate waarin het risico verminderd of geheel weggenomen wordt. De meest effectieve oplossingen binnen een kolom staan bovenaan, de minst effectieve oplossingen onderaan.

Hulpmiddelen / Afscherming bron:

Lekbakken

Veiligheidskast

Absorptiekorrels

Absorptiedoeken

Organisatorische oplossingen:

Instructie werknemers

 

Normen en wetten

 • Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen”.
 • PGS15, PGS 16, PGS 25, PGS 28 en PGS 30
 • Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

 

 

Achtergrondinformatie

Arbocatalogus Tankstations en Wasbedrijven: www.arbomobiel.nl

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven: www.ootw.nl

Arbosite FNV Bondgenoten (rubriek “Gevaarlijke stoffen op het werk”): www.fnv.nl

Arboportaal van SZW: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

PGS: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Activiteitenbesluit: www.rijksoverheid.nl

Informatie over lekbakken over opslag gevaarlijke stoffen: http://zakelijk.infonu.nl