Schoonmaak middelen

Risicobeschrijving

Hygiëne in en om het tankstation en wasbedrijf wordt door het personeel verzorgd. Zij maken het interieur schoon van bijvoorbeeld de shop, reinigen het sanitair en buiten de pompeilanden en de omgeving. De middelen die hiervoor gebruikt worden kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Schoonmaakmiddelen kunnen schadelijk, irriterend of bijtend zijn. Dit is afhankelijk van de soort reiniger en de bestanddelen in het product. Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan symbolen op het verpakkingsetiket, zoals bijvoorbeeld irriterend:

Oud symbool:    Nieuw symbool:

    irriterend symbool              Schadelijke stoffen symbool nieuw

(voor alle gevaarssymbolen klik hier)
Van iedere product dat gebruikt wordt, moet een veiligheidsinformatieblad beschikbaar zijn. Op de werkplek kan worden volstaan met een voor de gebruiker begrijpbare korte instructie.

Door de Europese wetgeving komen er steeds meer producten op de markt die biologisch afbreekbaar zijn en ook niet of nauwelijks schadelijk meer zijn voor de mens. Voor een aantal toepassingen zijn bijtende producten nog steeds noodzakelijk om een goed resultaat te kunnen verkrijgen. Men dient hier dus heel zorgvuldig mee om te gaan om elke vorm van blootstelling te voorkomen. Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is een noodzaak. In ieder geval zijn dit zuurbestendige handschoenen en een nauw aansluitende veiligheidsbril of zuurbril.

Een zeer belangrijk aandachtspunt is dat men tijdens de werkzaamheden buiten duidelijk zichtbare kleding draagt. Men moet minimaal het Verkeersvest (veiligheidshesje) dragen (voorzien van reflecterende strepen).

 

Praktische oplossingen beschrijving

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie gevolgd te worden. Dat betekent het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie:

  1. De bron van het probleem weg nemen: zoals vervangen van schadelijke producten door onschadelijke producten;
  2. Hulpmiddelen gebruiken: zoals doseersystemen;
  3. Organisatorische oplossingen: zoals voorlichting/ instructie en schoonmaakplan;
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zoals handschoenen, veiligheidsbril.


Gevaarlijke stoffen kunnen via verschillende routes opgenomen worden.

  • Via de mond kan de stof worden ingeslikt, waardoor dit in het maag-darmkanaal komt.
  • Via de mond en neus kan de stof worden ingeademd, waardoor de stof in de longen komt.
  • Via de huid, waardoor de stof in de bloedbaan komt, bijvoorbeeld het handen wassen met een oplosmiddelhoudende reiniger.

Voor alle beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen geldt dat inademen van de stof (en dan veelal de dampen en het hele fijne stof) de grootste kans op opname van de stof in het lichaam geeft. Daarna huidcontact en als laatste inslikken.

 

Oplossingen tabel

De diverse oplossingen in de tabel zijn ingedeeld volgens de arbeidshygiënische strategie. Zoals gezegd heeft aanpak aan de bron (linker kolom) de voorkeur boven oplossingen van lagere orde (kolommen ernaast). Binnen elke kolom zijn de oplossingen gerangschikt naar effectiviteit, dat wil zeggen de mate waarin het risico verminderd of geheel weggenomen wordt. De meest effectieve oplossingen binnen een kolom staan bovenaan, de minst effectieve oplossingen onderaan.

Hulpmiddelen / Afscherming bron:

Doseersysteem/dispenser

Organisatorische oplossingen:

Voorlichting/instructie

Schoonmaakplan

 

Normen en wetten

  • Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen”.
  • Grenswaardenstelsel

 

 

Achtergrondinformatie

Arbocatalogus Tankstations en Wasbedrijven: www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten (rubriek “Gevaarlijke stoffen op het werk”): www.fnv.nl

Arboportaal van SZW: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl