Accuzuur bedrijfsautobedrijf

Risicobeschrijving

Zwavelzuur, en dus ook accuzuur, is bijtend. Dat wil zeggen dat bij huidcontact er chemische brandwonden kunnen ontstaan en bij oogcontact bestaat de kans op blijvend oogletsel.

Accuzuur is een sterk bijtende vloeistof. Op de verpakking van zwavelzuur/accuzuur dient het bijtend symbool te staan:
 

      bijtend symbool nieuw                  bijtend symbool
Nieuwe symbool      oude symbool

Indien men accuzuur op de huid of in de ogen krijgt treden de bijtende verschijnselen direct op. Gebruik daarom altijd handschoenen en een zuurbril. Bij verdunnen altijd zwavelzuur in water gieten, nooit omgekeerd. Dit geeft namelijk een zeer sterke chemische reactie met alle gevaren van dien.

Naast de direct optredende gezondheidseffecten kent zwavelzuur ook nog een aantal gezondheidsrisico’s die na langdurige blootstelling optreden. Dit kunnen huidaandoeningen zijn (eczeem) maar inademing van zwavelzuurnevels kan zelfs kanker veroorzaken.
Accuzuur vormt ook nog een veiligheidsrisico, want door de reactie met metalen kan er waterstofgas vrijkomen met kans op brand en explosie.

De grenswaarde  (Zie voor uitleg van het begrip grenswaarde het algemene deel Gevaarlijke stoffen, onder Normen en wetten) voor zwavelzuurnevel is 0,05 mg/m³, uitgedrukt als gemiddelde waarde over 8 uur.

De opslag van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in deel 15 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS 15 beschrijft de eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu kan worden bereikt. Voor accuzuur betekent dit deze gescheiden moet worden opgeslagen van logen en brandbare stoffen.

Praktische oplossingen beschrijving

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie gevolgd te worden. Dat betekent het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie:

  1. De bron van het probleem weg nemen: zoals vervangen van conventionele accu’s door onderhoudsvrije accu’s, waardoor het gebruik van zwavelzuur niet nodig is;
  2. Hulpmiddelen gebruiken: zoals een accuvulstation, doseerapparaten en afzuiging boven de accu;
  3. Organisatorische oplossingen: zoals voorlichting en instructie, gedragregels;
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zoals gelaatsbescherming, handschoenen, voorschoot.

Accuzuur zal in de werkomgeving niet snel een gezondheidsrisico vormen, hoewel inademen van de dampen van geconcentreerd zwavelzuur wel mogelijk is. De veiligheidsrisico’s zijn groter, bijvoorbeeld brandwonden op de handen of oogletsel door spatten.

De diverse oplossingen in de tabel zijn ingedeeld volgens de arbeidshygiënische strategie. Zoals gezegd heeft aanpak aan de bron (linker kolom) de voorkeur boven oplossingen van lagere orde (kolommen ernaast). Binnen elke kolom zijn de oplossingen gerangschikt naar effectiviteit, dat wil zeggen de mate waarin het risico verminderd of geheel weggenomen wordt. De meest effectieve oplossingen binnen een kolom staan bovenaan, de minst effectieve oplossingen onderaan.

Oplossingen tabel

Hulpmiddelen / Afscherming bron

Accuvulstation

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handschoenen

Zuurbril

Voorschoot

 

Normen en wetten

  • Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen”.

Grenswaardenstelsel ( SER - Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW))

Achtergrondinformatie

 

Arbosite mobiliteitsbranche: www.arbomobiel.nl

BOVAG: www.bovag.nl

Arbosite FNV Bondgenoten (rubriek “Gevaarlijke stoffen op het werk”): www.fnv.nl

Arboportaal SZW: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

PGS15: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl