Lasrook

Risicobeschrijving

Lasrook bevat fijn stof, metaaloxiden, gassen en soms chroomverbindingen. Lasrook is schadelijk voor de gezondheid. Het kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken en leiden tot metaaldampkoorts (op griep lijkend). Bij langdurige onbeschermde blootstelling kunnen ijzerdeeltjes in de longen ophopen.

Er is een aanwijzing dat lassers een enigszins verhoogd risico hebben voor longkanker dan de gemiddelde populatie. Bij alle garagebedrijven geldt dat lassen een zeer incidentele bezigheid is. Het lasproces is praktisch altijd MIG/MAG en een enkele keer per week en qua tijdsduur is 15 minuten al lang. Voor de aanhangwagenbedrijven en bedrijfswagens geldt dat hier veel vaker wordt gelast. Deze bedrijven moeten voldoen aan de grenswaarde voor lasrook.
Voor het beoordelen van de blootstelling kunt u gebruik maken van de Verbetercheck Lasrook. Deze checklist is de digitale opvolger van de praktijkrichtlijn lasrook.


De wettelijke grenswaarde voor lasrook is 1 mg/m3

Praktische oplossingen beschrijving

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie gevolgd te worden. Dat betekent het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie:

  1. De bron van het probleem weg nemen: een schoner lasproces kiezen zoals vervangen van lassen met elektroden door TIG-lassen, de onderdelen die gelast moeten worden goed reinigen;
  2. Hulpmiddelen gebruiken: goede bronafzuiging gebruiken, voldoende ventilatie
  3. Organisatorische oplossingen: zoals aparte lasruimte, bijvoorbeeld lasboxen.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zoals adembescherming, laskap,handschoenen.

NB Voorkom ook onnodige blootstelling van collega’s aan lasrook, maar ook aan straling en lawaai.

De lasrook kan door inademing tot in de longen terechtkomen. Daarnaast kunnen nog andere effecten optreden zoals lasogen en hoofdpijn door de gassen (zoals ozon en andere verbrandingsgassen). Lassen verhoogd ook de kans op brand en/of explosie, zodat aan de preventie hiervan ook aandacht besteed moet worden.

Oplossingen tabel

De diverse oplossingen in de tabel zijn ingedeeld volgens de arbeidshygiënische strategie. Zoals gezegd heeft aanpak aan de bron (linker kolom) de voorkeur boven oplossingen van lagere orde (kolommen ernaast). Binnen elke kolom zijn de oplossingen gerangschikt naar effectiviteit, dat wil zeggen de mate waarin het risico verminderd of geheel weggenomen wordt. De meest effectieve oplossingen binnen een kolom staan bovenaan, de minst effectieve oplossingen onderaan.

Hulpmiddelen / Afscherming bron

Bronafzuiging

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Laskap met aanblaasunit

Fijnstofmasker

 

Normen en wetten

Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen” en in mindere mate afdeling 2: ”Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”.

  • Grenswaardenstelsel ( SER - Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW))
  • Arbocatalogus voor de mobiliteitsbranche

 

 

Achtergrondinformatie

Arbosite mobiliteitsbranche: www.arbomobiel.nl

BOVAG: www.bovag.nl

Arbosite FNV Bondgenoten (rubriek “Gevaarlijke stoffen op het werk”): www.fnv.nl

Arboportaal SZW: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

5x Beter (Verbetercheck lasrook): www.5xbeter.nl

Nederlands Instituut voor Lastechniek: www.nil.nl