Installatieboek

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 Hulpmiddel

Beschrijving oplossing

Aantoonbaarheid van alle resultaten van metingen, keuringen en controles.
Het installatieboek komt voort uit het Activiteitenbesluit (Barim) artikel 3.22 en  daar moet in ieder geval in terug te vinden zijn:

  1. alle documenten met resultaten van metingen, keuringen en controles of beoordelingen van de vloeistofdichte bestrating, ondergrondse tanks, leidingen,  pomp- en andere installaties of onderdelen hiervan.
  2. de bewijzen van de gecertificeerde aanleg of installatie van vloeistofdichte bestrating, ondergrondse tanks, leidingen, etc.
  3. de resultaten van bodem- en grondwateronderzoek.
  4. het schriftelijke bewijs van financiële zekerheid (CoFiZe).

Het bevoegd gezag moet en wil te allen tijde kunnen controleren of alles in orde is op een tankstation. Vooral voor wat betreft zaken die het milieu betreffen en de veiligheid van personen in en om het tankstation. Vandaar dat het de wet (Activiteitenbesluit, het LPG-besluit en voorheen het Besluit tankstations milieubeheer) het installatieboek verplicht stelt op een tankstation. Dit mag tegenwoordig ook in digitale vorm beschikbaar gehouden worden en via elektronische weg ter inzage geven. Het installatieboek moet up-to-date gehouden worden en gedurende minimaal drie jaar bewaard worden.


Oplossing voor

Voorkomen van mogelijke milieudelicten door onvoldoende metingen en/of controles.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Milieueffect: voorkomen van bodem-, lucht- en grondwaterverontreiniging door lekkages.

 

Achtergrondinformatie

  • Toezichtdocument LPG Tankstations (snelkoppeling naar pdf document)