Opslag reinigers & ontvetters

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Door ervoor te zorgen dat de opslag van de reinigers en ontvetters in orde is, kan onnodige blootstelling voorkomen worden. Tevens kan voorkomen worden dat deze producten in het milieu terecht kunnen komen door morsen/lekkage etc.


Nieuwe reinigers/ontvetters
De opslag van gevaarlijke stoffen is geregeld in Publicatieblad Gevaarlijke stoffen deel 15, kortweg PGS-15 genoemd. Afhankelijk van de samenstelling vallen de reinigers en ontvetters onder klasse 3: Brandbare vloeistoffen, klasse 8: Bijtende stoffen of klasse 9: Diverse. Daarnaast vallen de producten ook nog onder de definitie van vloeibare bodembedreigende stoffen. Er dienen daarom maatregelen getroffen te worden om te zorgen dat bij lekkage er geen middelen in de bodem terecht kan komen. Voorbeelden hiervan zijn lekbakken en een vloeistofdichte vloer. Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekt of gemorst product niet uit de voorziening kunnen stromen.
De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en er mogen zich geen openingen bevinden die rechtstreeks in verbinding staan met de riolering. De opvangcapaciteit moet tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakking, doch als het meer is minimaal 10% van de inhoud van alle verpakkingen bedragen


Vaten nieuwe reinigers/ontvetters
De vaten dienen ook opgeslagen te worden op een manier dat er geen kans is dat er bij lekkage product in het milieu terecht komt.
Een goed manier is in een speciale opvangbak.

 speciale opvangbak

De keuze van de opvangbak hangt natuurlijk af van het aantal te plaatsen vaten.  Er is voor elke situatie wel een oplossing op de markt.

Van boven naar beneden: Opvangbak voor 1 vat (van 200 liter), voor 2 en voor 4 vaten:

 div olie opvangbakken

 afgewerkte olie

Gebruikte reinigers/ontvetters

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de nieuwe producten. Duidelijk aangeven dat het om afgewerkte reinigers/ontvetters gaat. Ook de eventueel gebruikte doeken e.d. in een speciaal daarvoor bestemde bak deponeren.


Algemene opmerking: De werkplaats is géén opslagplaats/magazijn. Beperk daar de voorraad tot het minimum dat nodig is.

 

Oplossing voor


Gevaarlijke situaties voor mens en milieu bij calamiteiten.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen dat bij een calamiteit (lekkage, brand e.d.) er een extra gevaar is voor mens en milieu doordat de stoffen niet op een veilige manier zijn opgeslagen.


Baten:

  • Schoner werken.
  • Minder gevaar voor uitglijden (door gemorste producten).

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Hiltra, Kokmilieuopslagsystemen, Oil Control Systems

Achtergrondinformatie

Hiltra: www.hiltra.com

Kokmilieuopslagsystemen: www.kokmilieu.nl

Oil Control Systems: www.oilcontrolsystems.com