Opslag bewerkings vloeistoffen

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

Door ervoor te zorgen dat de opslag van zowel de nieuwe als ook de afgewerkte metaalbewerkingsvloeistof in orde is, kan onnodige blootstelling voorkomen worden. Tevens kan voorkomen worden dat deze producten in het milieu terecht kunnen komen door morsen/lekkage.

De opslag van gevaarlijke stoffen is geregeld in Publicatieblad Gevaarlijke stoffen deel 15, kortweg PGS-15 genoemd. De metaalbewerkingsvloeistof vallen onder categorie 9: milieugevaarlijke stoffen. Er dienen daarom maatregelen getroffen te worden om te zorgen dat er bij lekkage geen metaalbewerkingsvloeistof in de bodem terecht kan komen. Voorbeelden hiervan zijn lekbakken en een vloeistofdichte vloer. Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekt of gemorst product niet uit de voorziening kunnen stromen.

De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en er mogen zich geen openingen bevinden die rechtstreeks in verbinding staan met de riolering. De opvangcapaciteit moet tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakking bedragen. Als de inhoud van alle verpakkingen meer is dan het volume van die 110%, dan moet de lekbak een capaciteit hebben van minimaal 10% van de inhoud van alle verpakkingen.


Vaten nieuwe metaalbewerkingsvloeistof

De vaten met metaalbewerkingsvloeistof dienen opgeslagen te worden op een manier dat er geen kans is dat er bij lekkage olie in het milieu terecht komt.

Een goed manier is in een speciale opvangbak.

 Vaten nieuwe metaalbewerkingsvloeistof

De keuze van de opvangbak hangt natuurlijk af van het aantal te plaatsen vaten.  Er is voor elke situatie wel een oplossing op de markt.

Van boven naar beneden: Opvangbak voor 1 vat (van 200 liter), voor 2 en voor 4 vaten:

Opvangbakken metaalbewerkingsvloeistof

  Afgewerkte metaalbewerkingsvloeistof 

Afgewerkte metaalbewerkingsvloeistof
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de nieuwe olie in vaten. Duidelijk aangeven dat het om afgewerkte metaalbewerkingsvloeistof gaat.

Algemene opmerking: De werkplaats is géén opslagplaats/magazijn. Beperk daar de voorraad tot het minimum dat nodig is.

Oplossing voor

Gevaarlijke situaties voor mens en milieu bij calamiteiten

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen dat bij een calamiteit (lekkage, brand e.d.) er een extra gevaar is voor mens en milieu doordat de stoffen niet op een veilige manier zijn opgeslagen.


Baten:

  • Schoner werken
  • Minder gevaar voor uitglijden (door gemorste vloeistof)

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen


Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van soort/type opvangbak.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Hiltra, Kokmilieuopslagsystemen

Achtergrondinformatie

Hiltra: www.hiltra.com

Kokmilieuopslagsystemen: www.kokmilieu.nl