Veiligheidskast

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 afscherming bron/hulpmiddel

Beschrijving oplossing


De opslag van gevaarlijke stoffen is geregeld in Publicatieblad Gevaarlijke stoffen deel 15, kortweg PGS-15 genoemd. De indeling is gebaseerd op de internationale vervoerswetgeving (ADR), in plaats van voorheen de Wet op de milieugevaarlijke stoffen (Wms).

In dit oplossingen blad wordt de opslag in veiligheidskasten behandeld. Het gaat hierbij dan niet om grote hoeveelheden of bulkopslag, maar om chemische producten in een verpakking, zoals flessen, spuitbussen, lijmen/kitten, bussen/blikken.
 
Algemene opmerking: De werkplaats is géén opslagplaats/magazijn. Beperk daar de voorraad tot het minimum dat nodig is. Dit is overigens een verplichting vanuit de arbowet (Arbobesluit (artikel 4.1c)).

Binnen de mobiliteitsbranche zijn de volgende ADR-klassen van toepassing:

ADR Klasse 3:
Brandgevaarlijke stoffen:

Ontvlambaar Symbool     brandbaar symbool

Brandbare stoffen (zoals thinner en wasbenzine) worden in een veiligheidskast opgeslagen. De veiligheidskast zorgt voor een afdoende brandwerendheid en ventilatie (op de buitenlucht) van de doorgaans vluchtige stoffen. Brandgevaarlijke vloeistoffen mogen alleen in een koelkast opgeslagen worden als deze explosieveilig is.

Brandwerende veiligheidskasten:

 brandwerende kast 1 brandwerende kast 2

Brandwerende koelkast:

 brandwerende koelkast
 
                      

ADR klasse 6.1: 
Giftige en zeer giftige stoffen:

Giftige stoffen symbool   Lange termijn zeer giftige stoffen symbool     doodshoofd

Giftige (toxische) stoffen, zoals bijvoorbeeld de graffitireiniger, moeten eveneens in een veiligheidskast worden opgeslagen. Zeer giftige stoffen worden in een speciaal (af te sluiten) kastje in diezelfde veiligheidskast opgeslagen. Door deze brandwerende vorm van opslag wordt voorkómen dat bij een brand (zeer) giftige stoffen vrijkomen. Een zelfde regime kan ook worden gevolgd voor carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen, ook wel de CMR stoffen genoemd.

Kast voor giftige stoffen:

 gifkast 


ADR klasse 8:
Bijtende stoffen:

bijtend symbool     bijtend symbool

Deze stoffen, zoals accuzuur of alkalische ontvetters (loog), dienen in aparte (geventileerde) kasten te worden opgeslagen. Basen en zuren (ook al hebben ze hetzelfde gevaarsymbool !) dienen van elkaar gescheiden te zijn.

Kast voor loog en zuur.

Hoog model:

 loogzuur hoog

  Laag model:

  loogzuur laag


Schadelijke / irriterende en corrosieve stoffen:

Schadelijke stoffen symbool     irriterend symbool

Deze stoffen, zoals de meeste reinigers, koelvloeistoffen en smeermiddelen, vallen niet onder ADR maar voor een veilige opslag kunnen zij in aparte (geventileerde) kasten worden opgeslagen. Basen en zuren (ook al hebben ze hetzelfde gevaarsymbool !) dienen van elkaar gescheiden te zijn.

Niet-brandwerende kast:

 niet-brandwerende kast 

 

ADR klasse 2:
Gasflessen / Spuitbussen:

Gasflessen_Spuitbussen symbool

Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 115 liter, moeten, met uitzondering van werkvoorraden, op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.
De opslag van gasflessen moet bij voorkeur in de buitenlucht plaatsvinden. Daarmee worden drukgolven, die bij inpandige opslag in een gebouw kunnen ontstaan in geval van een calamiteit, vermeden. Tevens is een opslag van gasflessen in de buitenlucht beter bereikbaar voor hulpdiensten.

 Kast voor gasfles (binnen):

 gasfles 1 

  Gevelkast (buiten):

  gevelkast  

   Gasdepot (buiten):

    gasdepot


Spuitbussen vallen formeel ook onder ADR klasse 2. Spuitbussen en gaspatronen die betrokken raken bij een brand kunnen gaan rondvliegen door de explosie, ongeacht of de inhoud bestaat uit een inerte of (licht) ontvlambare stof. De spuitbus/gaspatroon gedraagt zich hierbij als een voortgestuwd projectiel. Inslag van zo’n spuitbus/gaspatroon kan leiden tot domino-effecten hetgeen resulteert in uitbreiding van het oorspronkelijke incident.
Vandaar dat spuitbussen, zoals met siliconenspray, cockpitspray en smeermiddelen, opgeslagen moeten worden in een brandwerende veiligheidskast.

 Buitenkant:

 spuit buiten

 Binnenkan:

  spuit binnen  

Kasten voor (o.a) spuitbussen:

  spuitbussenkast

Oplossing voor


Gevaarlijke situaties voor mens en milieu bij calamiteiten.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen dat bij een calamiteit (lekkage, brand e.d.) er een extra gevaar is voor mens en milieu doordat de stoffen niet op een veilige manier zijn opgeslagen.


Baten:

  • Schoner werken.
  • Minder gevaar voor uitglijden (door bijvoorbeeld gemorste olie).

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Hiltra, Kokmilieuopslagsystemen, Oil Control Systems

Achtergrondinformatie

Hiltra: www.hiltra.com

Kokmilieuopslagsysteme: www.kokmilieu.nl

Oil Control Systems: www.oilcontrolsystems.com