Werkdruk Autoverhuur

Risicobeschrijving

Werkdruk maakt onderdeel uit van een algemener begrip, namelijk psychosociale arbeidsbelasting. De wet verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA): werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. We richten ons in deze catalogus op werkdruk. 
Er is sprake van werkdruk als er een ongezonde balans is tussen werkbelasting en belastbaarheid van de medewerker.

Werkdruk


Er is sprake van werkdruk als aan een medewerker eisen worden gesteld waaraan hij niet kan voldoen. Dat kan te maken hebben met:

 • Het werk (piekbelasting, te veel of te moeilijk werk).
 • De capaciteiten van de medewerker (opleiding, ervaring, communicatievaardigheden, etc.).
 • De manier waarop een klant, collega of planner eisen stelt aan de medewerker.
 • De manier waarop een medewerker die eisen interpreteert.
 • Het ontbreken van de juiste bevoegdheden.

 

Bij het ontstaan van te hoge werkdruk spelen kan het volgende een rol spelen:

 • Het tijdstip van de dag;
 • De dag van de week;
 • Naderende vakanties en feestdagen;
 • Een collega is op vakantie of met (ziekte)verlof;  
 • Klanten die snel een auto willen huren, terwijl (bijna) alles al verhuurd is;
 • Files waardoor het ophalen en wegbrengen van auto’s langer dan gepland duurt;
 • De afhankelijkheid van andere afdelingen.

 

De mate waarin een medewerker werkdruk ervaart, wordt bepaald door een combinatie van de aard van het werk en de uitvoerende persoon. Werkdruk vormt één van de risicofactoren voor het ontstaan van werkstress.

Werkplezier brengt meer balans in de werkdruk. Ofwel als een medewerker veel werkplezier ervaart kan hij beter omgaan met een hoge werkdruk.
Een goede aanpak van werkdruk richt zich op het verminderen van werkdruk en vergroten van werkplezier.


Werkstress


Te hoge werkdruk en te weinig werkplezier kunnen leiden tot werkstress. Als stress vaak voorkomt of te lang duurt leidt het tot stressklachten. Stressklachten zijn er in alle soorten en maten en variëren van vermoeidheid, hoofdpijn en maagklachten tot pijn op de borst en slaapproblemen. De kans op slecht functioneren en verzuim neemt toe als de stressklachten groter zijn en langer duren. Werkstress hoeft niet te worden veroorzaakt door de werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privéleven kan stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk.


Zelfonderzoek werkdruk mobiliteitsbranche


De wet verplicht iedere werkgever om zelf te onderzoeken hoe het met de beleving van werkdruk en werkstress is gesteld binnen het bedrijf.  De BOVAG heeft samen met vakbonden een zelfonderzoek naar werkdruk ontwikkeld waarbinnen een bedrijf een globale meting ten aanzien van werkdrukbeleving uitvoert. <klik hier naar het maatregelblad meten=weten>

 


Praktische oplossingen beschrijving

Onderstaand staan praktische oplossingen met concrete maatregelen om te hoge werkdruk binnen het bedrijf terug te dringen. De bedoeling van onze arbocatalogus is om zowel werkgevers/leidinggevenden als medewerkers praktische informatie te geven om in hun werkomgeving de werkdruk te beheersen. Wil een medewerker toetsen hoe het gesteld is met zijn eigen werkdruk dan vindt hij daarover informatie op het maatregelblad meten=weten, hij vindt daar een handige korte peiling naar werkdruk. Heeft een medewerker signalen van stress, kijk dan eens naar de maatregel signalen van stress en ga als leidinggevende en medewerker in gesprek over de signalen en de oplossingen.

 

Oplossingen tabel

 

Normen en wetten

 • Burgerlijk Wetboek artikel 7:658 lid 1 zorgplicht.
 • Arbowet: artikel 3, lid 2 introduceert de term „psychosociale arbeidsbelasting‟. 
 • Arbobesluit: artikel 2.15, lid 1 PSA.
 • De Arbeidstijdenwet (ATW).  
 • In de CAO zijn nadere afspraken gemaakt over werk- en rusttijden.

 

Achtergrondinformatie

Arbosite mobiliteit: www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: www.arbobondgenoten.nl

Brancheorganisatie BOVAG: www.bovag.nl

Een handige site over arbo-onderwerpen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

Trainingen of kwalificaties: www.Innovam.nl

Informatie over arbeidstijden en de arbeidstijdenwet: www.arboportaal.nl

De gespreksdriehoek  met handleiding. Door deze te gebruiken, kun leidinggevende en medewerker de oorzaken van bijvoorbeeld werkstress beter boven tafel krijgen en makkelijker tot oplossingen komen: gespreksdriehoekgespreksdriehoek handleiding

Het artikel ‘in gesprek over stress’  beschrijft hoe een leidinggevende in drie stappen samen met een medewerker tot oplossingen voor stress kan komen: www.werkenveiligheid.nl

Kennisdossier werkdruk: www.arbokennisnet.nl