Persoonlijke beschermingsmiddelen tankstations & wasbedrijf

Risicobeschrijving

De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit doet hij door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Blijven er ondanks de getroffen maatregelen nog risico’s bestaan, dan mag de werkgever overgaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan zijn werknemers, passend bij de aard van de werkzaamheden.

Werkgevers hebben de volgende verplichtingen t.a.v. PBM’s

De werkgever: 

 • verstrekt PBM gratis aan zijn werknemers (zie hiervoor artikel 44 Arbowet);
 • geeft de benodigde voorlichting en instructie over juist gebruik en onderhoud;
 • geeft aan waar PBM gebruikt moeten worden;
 • houdt toezicht op het juiste gebruik;
 • de PBM’s moeten geschikt zijn voor de drager;
 • maakt afspraken over onderhoud en vervanging.

Werknemers hebben de volgende verplichtingen t.a.v. PBM’s

De werknemer is verplicht:

 • de verstrekte PBM op juiste wijze te gebruiken;
 • deel te nemen aan voorlichting en instructie;
 • PBM op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.

 

Oplossingen tabel

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) per functie in de Tankstations en Wasstratenbranche

De diverse oplossingen zijn per functie uitgewerkt in een oplossingentabel. Klik op de functie om te zien welk PBM bij welke werkzaamheid gebruikt moet worden.

 

Normen en wetten

 • Arbowet, Artikel 8
 • Europese richtlijn 89/656/EEG Hoofdstuk 8

 

 

Achtergrondinformatie

Wiltec: www.wiltec.nl

3M: solutions.3mnederland.nl

Intersafe Groeneveld: www.intersafe.eu/nl