Dieselmotoremissie

Oplossingen voor

Stof

Risicobeschrijving

De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. DME is schadelijk voor de gezondheid. Dieselmotoremissie (DME) bestaat uit dieselroetdeeltjes en diverse gasvormige verontreinigingen waaronder NOx, CO, SO2 en koolwaterstoffen. Dieselroetdeeltjes zijn hele kleine stofdeeltjes die bij inademing tot diep in de longen (de longblaasjes) terecht kunnen komen.

DME kan de kans op longkanker en blaaskanker vergroten. DME staat dan ook op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Het kan ook andere negatieve effecten op de gezondheid hebben, zoals oogirritatie, hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten, ontstekingsreacties en longfunctieveranderingen, mogelijk samenhangend met COPD en astma. Het is dan ook nodig om de blootstelling aan DME te voorkomen of, als dat technisch niet mogelijk is, zoveel als mogelijk te beperken. 

 

Praktische oplossingen

In elke kolom zijn de oplossingen gerangschikt naar effectiviteit, dat wil zeggen de mate waarin het risico verminderd of geheel weggenomen wordt. De meest effectieve oplossingen binnen een kolom staan bovenaan, de minst effectieve oplossingen onderaan.

 1. Er is  een branchenorm voor Dieselmotoremissie (DME) vastgesteld met daaraan gekoppeld een “Goede Praktijk DME”. Hierin staat beschreven welke maatregelen de aangesloten bedrijven minimaal dienen te treffen om aan de branchenorm te kunnen voldoen. 

Naar document “Goede Praktijk DME”.

 

 

Normen en wetten

 

Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen” en afdeling 2: ”Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”, nl. Artikelen 4.1c, 4.2, 4.16, 4.17 en 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit;

  • Artikel 4.15 lid 1: de werkgever dient een lijst met namen bij te houden van werknemers die aan de kankerverwekkende stof worden blootgesteld. Inclusief blootstellingbeoordeling.
  • Artikel 4.10a: de werkgever dient de werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden.
  • Artikel 4.13: omschrijving van nadere voorschriften voor de RI&E bij blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
  • Arbeidsomstandighedenregeling; Artikel 4.19b, Artikel 4.20c DME aangewezen als kankerverwekkend proces.
 • Branchenorm Motorvoertuigentechniek DME: 7 µg EC/m3 (TGG-8 uur, gemeten in respirabel stof);
 • Goede praktijk DME. Hieraan dient minimaal voldaan te worden om aan de branchenorm te kunnen voldoen;
 • Praktijkrichtlijn roetmeting.

 

Achtergrondinformatie