Werkdruk Takel & Berging

Risicobeschrijving

Werkdruk maakt onderdeel uit van een algemener begrip: psychosociale arbeidsbelasting. In de wet wordt bepaald dat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan: werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. We richten ons in deze catalogus op werkdruk. Er is sprake van werkdruk als er een ongezonde balans is tussen werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerker.

Werkdruk

Er is sprake van werkdruk als aan een medewerker eisen worden gesteld waaraan hij niet kan voldoen. Dat kan te maken hebben met

 • het werk (te veel werk, of te moeilijk werk);
 • de capaciteiten van de medewerker (opleiding, ervaring, communicatievaardigheden etc.);
 • de manier waarop de eisen aan de medewerker gesteld worden door een klant, een collega, een planner etc.;
 • de manier waarop een medewerker de eisen interpreteert.


Bij het ontstaan van te hoge werkdruk spelen allerlei zaken een rol, zoals

 • slechte weersomstandigheden, waardoor er ineens veel werk is;
 • druk verkeer;
 • defect materieel, waardoor je langer met je klus bezig bent;
 • collega die op vakantie of ziekteverlof is;


De mate waarin een medewerker werkdruk ervaart wordt bepaald door een combinatie van de kenmerken van het werk en de persoon die de werkzaamheden uitvoert. Werkdruk vormt één van de risico’s voor de aanwezigheid van werkstress.

Werkstress

Te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress. Als stress vaak voorkomt of te lang duurt leidt het tot stressklachten. Stressklachten zijn er in alle soorten en maten en variëren van vermoeidheid, hoofdpijn en maagklachten tot pijn op de borst en slaapproblemen. De kans op slecht functioneren en verzuim neemt toe als de stressklachten groter zijn. Werkstress hoeft niet te worden veroorzaakt door de werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privé-leven kunnen stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk.

Zelfonderzoek werkdruk mobiliteitsbranche

De wet verplicht iedere werkgever om zelf te onderzoeken hoe het met de beleving van werkdruk en werkstress is gesteld binnen het bedrijf. VBS heeft samen met vakbonden een branche- RI&E (Risico- Inventarisatie & Evaluatie) ontwikkeld waarbinnen u een globale meting ten aanzien van werkdrukbeleving uitvoert.

 

Praktische oplossingen beschrijving

Onderstaand vindt u praktische oplossingen met concrete maatregelen om te hoge werkdruk binnen uw bedrijf terug te dringen.

Oplossingen tabel

 

Normen en wetten

 • Burgerlijk Wetboek Artikel 7:658 lid 1 zorgplicht
 • De in 2007 herziene Arbowet (lid 2, artikel 3) introduceert de term „psychosociale arbeidsbelasting‟.
 • Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4 staat in het eerste lid van artikel 2.15 PSA.
 • De Arbeidstijdenwet (ATW) geldt voor medewerkers van 18 jaar en ouder en geeft een ondergrens aan voor werktijden. Voor zwangere vrouwen gelden aparte regels. In de CAO zijn nadere afspraken gemaakt over werk- en rusttijden.

 

 

Achtergrondinformatie

Arbosite mobiliteit: www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: www.fnv.nl

Brancheorganisatie VBS: www.vbs-berging.nl

Een handige site over arbo-onderwerpen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

Trainingen of kwalificaties: BKS

Arborisico’s bij duikarbeid: www.werkenonderoverdruk.nl

Arbo-informatieblad nummer 42: Werkdruk en stress (niet gratis): www.sdu.nl